PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe we uw bedrijfs- en of persoonlijke gegevens verzamelen,
gebruiken, bewaren en beschermen.

Identiteit:

Van Lith Elektrotechniek BV
Bedrijfsstraat 7 1 5391 LR Nuland
Tel. 073-5341435 / e-mail: info@vanlithelektro.nl

Welke persoonsgegevens het betreft:

Door gebruik te maken van onze diensten accepteert u de voorwaarden van deze Privacyverklaring geef je
ons toestemming je persoonlijke gegevens te verzamelen, te gebruiken, te bewaren en te beschermen
zoals beschreven in deze Privacyverklaring.
We verzamelen, verwerken en bewaren persoonlijke gegevens van klanten zodra je van onze diensten
gebruikt maakt. Zonder de vereiste gegevens kunnen wij onze dienst niet verlenen.
We gebruiken de persoonlijke gegevens die we verzamelen om: onze (service) diensten, werkzaamheden
op elektrotechnische gebied en de garantie op de geleverde producten uit te kunnen voeren. Indien van
toepassing worden gegevens verwerkt t.b.v. van derde partijen om waar nodig onze service/ garantie of
dienstverlening optimaal uit te kunnen voeren.

Toestemming:

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de AVG. Indien verwerking van
persoonsgegevens is gebaseerd op een expliciete toestemming dan heeft u altijd het recht om de
toestemming in te trekken.

Bewaartermijn persoonsgegevens:

We bewaren je persoonlijke gegevens zolang als wij dat nodig en relevant achten voor onze
dienstverlening.
De door ons verzamelde, verwerkte en bewaarde gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden
aan derden ter beschikking gesteld of verkocht. Ze worden alleen gebruikt voor onze eigen dienstverlening.
Op verzoek verwijderen wij alle bij ons bekende persoonsgegevens.

Rechten:

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten zoals het verzoek om inzage in uw persoonsgegevens. U
kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

Klacht:

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in de Privacy statement:

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy statement op ieder gewenst moment en voor welke reden
dan ook aan te passen of te wijzigen.
Bij deze privacy statement zijn tevens onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek met
geldige reden sturen wij u deze toe.

Vragen:

Voor vragen en/of opmerkingen inzake de privacy verklaring kunt u contact met ons opnemen via het
reguliere telefoonnummer of e-mail adres op onze website.